Webpush gửi thông báo bằng cách nào

Sử dụng Broadcast để có thể gửi chiến dịch đến các Audiences