Tích hợp WebPush trên ứng dụng Android và IOS bằng React Native

Hướng dẫn tích hợp WebPush vào ứng dụng di động trên Android và IOS bằng React Native

Bước 1: Cài đặt và tích hợp firebase cloud messaging theo hướng dẫn:

https://rnfirebase.io/

https://rnfirebase.io/messaging/usage

Bước 2: Đăng ký App tại Webpush.vn 

Bước 3:  Khi người dùng vào App, xin quyền thông báo, nếu user cho phép thông báo thì lấy được token 

Bước 4: Sau khi lấy được token, gửi request subcribe với token và app id : 
 
Subcribe:
Method : POST
Nội dung params:
 
Tên tham số Mô tả
token firebase token của thiết bị dùng để push notification 
websiteID app id đăng ký trên WebPush
details thông tin hệ điều hành của thiết bị 
 
 

Bước 5: Check status hoặc unsubcribe khi cần với api sau:  

Unsubcribe:
Method : POST
Mội dung params:
 
Tên tham số Mô tả
token firebase token của thiết bị dùng để push notification 
websiteID app id đăng ký trên WebPush

 

Check status :
Method : POST
Nội dung params:
 
Tên tham số Mô tả
token firebase token của thiết bị dùng để push notification 
websiteID app id đăng ký trên WebPush

 

Response: 

Tên tham số Giá trị
audience.status
0: đang subcribe
1: chưa subcribe