Phân quyền user quản lý

Webpush.vn cho phép bạn thêm nhiều nhân viên vào quản lý. Hiện tại, Webpush.vn không giới hạn số lượng nhân viên cùng quản lý cho 1 website.

Để thêm user vào hệ thống quản lý, tại màn hình Dashboard của website cần phân quyền, bạn bấm vào biểu tượng Setting > User > Nhập email user cần phân quyền > chọn quyền cần phân > Lưu.


Mô tả các quyền trong hệ thống:

+ Owner: Là người kết nối Website vào hệ thống. Owner có toàn quyền trên Webpush.vn bao gồm thêm/xóa user khác, thêm/xóa website, quản lý toàn bộ hệ thống Webpush.vn của website.
+ Admin: Là người được owner/admin khác phân quyền và hệ thống để quản lý. Admin có toàn quyền giống như owner trừ quyền xóa user khác và xóa website
+ Reporter: Là người được owner/admin phân quyền và hệ thống để quản lý. Reporter có quyền xem thống kê của website trên Webpush.vn

Lưu ý: Email được phần quyền cần đã đăng ký tài khoản tại Webpush.vn.

Để xóa 1 nhân viên khỏi hệ thống, bạn click vào biểu tượng xóa ở cuối dòng tương ứng.

Lưu ý: Chỉ tài khoản owner mới có quyền xóa user ra khỏi website trên Webpush.

Chúc bạn thành công!