Thêm, Chỉnh sửa Website

Webpush.vn hoạt động trên website, do đó, bạn cần kết nối ít nhất 1 website của mình vào hệ thống để sử dụng các chức năng của Webpush.

1. Thêm website

Sau khi Đăng ký / Đăng nhập tài khoản thành công, bạn sẽ đến màn hình làm việc chính của Webpush.vn. Tại đây, bạn cần kết nối website của mình với Webpush.vn bằng cách khai báo thông tin website của mình trên hệ thống.

Tại màn hình Dashboard, bạn click vào dấu + (Thêm website mới)

Khi đó, pop up hiển thị yêu cầu bạn nhập tên website và tên miền website.

+ Tên website: Tên hiển thị trên Webpush.vn để bạn quản lý, không nhất thiết tên này phải trùng với tên website của bạn
+ Tên miền website: Tên miền website bắt buộc cần có https, các website không có https sẽ không được hỗ trợ

Click Lưu để hoàn tất quá trình khai báo Website.

Các website đã kết nối được hiển thị tại màn hình Dashboard của Webpush.vn như hình ảnh bên dưới. Hiện tại, Webpush.vn giới hạn số lượng 100 website được thêm vào hệ thống với 1 tài khoản.

2. Chỉnh sửa website

Để chỉnh sửa thông tin website tại hệ thống Webpush.vn, tại website cần chỉnh sửa thông tin, bạn click vào biểu tượng Cài đặt.

Tại màn hình hiển thị, bạn có thể sửa tên website để dễ dàng quản lý khi có nhiều website và tên miền website của mình.

 

Chúc bạn thành công!