Dùng Webpush có mất phí không?

Không. Webpush miễn phí